Strona główna

Przedszkole jest czynne od 6.00 do 16.30.

 

Historia Przedszkola

Ogród Przedszkole nr 38 w Zabrzu /obecna lokalizacja/ powstało w 1986 r. jako nowo wybudowany, wolnostojący budynek z przeznaczeniem na przedszkole. Mieści się ono w dzielnicy Zabrza - Helenka. Swoją działalność rozpoczęło jako przedszkole 4 oddziałowe, którym kierowała pani Anna Budziszewska. Od roku 1997 dyrektorem przedszkola jest mgr Mariola Gabzdyl.
Ważniejsze wydarzenia tego okresu: Przez ten okres nasi wychowankowie brali udział w licznych konkursach plastycznych, muzycznych, sprawnościowych. Tradycją naszego przedszkola stały się coroczne jasełka dla rodziców i zaproszonych gości oraz festyny rodzinne z okazji Dnia Mamy i Taty. Z okazji Dnia Dziecka organizujemy wycieczki na łono natury, w miejsca związane z historią i tradycją naszego regionu.

Cele

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem spoleczno-kulturowym i przyrodniczym.
Wizja naszego przedszkola to stworzenie środowiska wychowawczo-edukacyjnego sprzyjającego rozwojowi każdego wychowanka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwoju.
Wartości, które wyznaczają kierunki naszej pracy to:
Naszą misją na lata 2004-2009 było zaplanowanie takiego systemu działań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, który zapewniłby każdemu dziecku optymalny rozwój jego potencjału i możliwości. Efektem tych działań ma być: Zindywidualizowany program rozwoju każdego wychowanka naszego przedszkola.

Koncepcja pracy przedszkola

Przedszkole posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli i rodziców cele i kierunki działania.

Zadania służące realizacji celu ogólnego: KAŻDE DZIECKO TRAKTUJEMY INDYWIDUALNIE
W przedszkolu rozpoznaje się potrzeby i zainteresowania dzieci, rodziców i nauczycieli, a wynik diagnozy wykorzystuje do bieżącego planowania i ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opieki. Kryteria sukcesu:

 

Absolwent Przedszkola nr 38 w Zabrzu

Absolwent

 Power Point Zobacz prezentację: moja mała ojczyzna

Deklaracja dostępności Sekap BIP
Menu