Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Przedszkole nr  38  w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole38.zabrze.net.pl

 

Data aktualizacji: 2021-03-09
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ułatwienia na stronie www.przedszkole38.zabrze.net.pl
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 38 w Zabrzu nie posiada ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Data sporządzenia: 2021-03-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową Mariola Gabzdyl, sekretariat@p38.zabrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 2722540. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność Architektoniczna
Budynek jest parterowy, dostępny dla osób z niepełnosprawnością  ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy, w celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 32 2722540. Budynek nie jest wyposażony w windę. 
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku przedszkola  w każdej sprawie. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

 

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

  1. W Przedszkolu nr 38 w Zabrzu nie ma możliwości skorzystania z polskiego tłumacza języka migowego.
  2. Na budynku znajduje się dzwonek do przywołania pomocy osobie niepełnosprawnej.
Deklaracja dostępności Sekap BIP
Menu